Monthly Archives: July, 2015

Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2.

Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.

 1. Nén và giải nén file có đuôi .gz
1.1 Nén
#gzip [tên file]
1.2 Giải nén
#gunzip [tên file]
2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar
2.1 Gom
#tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] …
2.2 Bung
#tar -xvf [file.tar]
2.3 Nén và Gom
#tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 …
2.4 Giải nén và bung
#tar -zxvf [file.tar.gz]
3. Giải nén file có đuôi .bz2
#tar xjvf [file.tar.bz2]
Các định dạng khác :
ZIP
-Nén một thư mục, sử dụng:
$ zip -r folder.zip folder
-Giải nén, sử dụng:
$ unzip file.zip
 
TAR.GZ
-Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
$ tar -zcf folder.tar.gz folder
-Giải nén, sử dụng:
$ tar -zxvf file.tar.gz
TAR.BZ2
-Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
$ tar -jcf folder.tar.bz2 folder
-Giải nén, sử dụng:
$ tar -jxvf file.tar.bz2
(nguồn: http://goweb.vn/kien-thuc-web-vi/thiet-ke-web/nen-va-giai-nen-trong-linux-zip-targz-va-tarbz2-456.html)

Giãn cách đều block con

Khi bạn có 1 block chứa 1 số block con giống nhau.

Screenshot 2015-07-27 11.15.27

Ví dụ như block to chứa 3 ảnh con trên. Vậy làm cách nào để giãn cách đều 3 ảnh này khi responsive.

Mới đây, mình đã sử dụng 1 cách đã lấy được trên mạng.

Để div cha thuộc tính:

text-align: justify;

Với các div con, để thuộc tính:

display: inline-block;

width: 300 px;(giá trị fix)

Khi đó div sẽ giãn cách theo đúng khoảng cách. Tuy nhiên khi có nhiều hàng thì hàng cuối cùng sẽ bị lỗi vì thuộc tính justify không áp dụng cho dòng cuối cùng. Do đó ta thêm div:after cho block cha.

div(cha):after{

  1. display: table;
  2. content: “”;
  3. line-height: 0;

}

Bên cạnh đó nếu giả sử phân 3 block con, nhưng số dòng block con dòng cuối cùng là 2 thì 2 block này sẽ có 1 cái bên trái, 1 cái bên phải.

Khi đó ta sẽ cần 1 div ảo có width, height bằng block con thật ở cuối cùng, có opacity: 0. Div này có tác dụng giúp vị trí hiện thị dòng cuối cùng trở nên đẹp hơn.

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.