Monthly Archives: January, 2016

Convert string to datetime for save to database

Bạn muốn chuyển định dạng string của date nhập vào sang dạng datetime bằng php.
Php từ 5.3 đã hỗ trợ bạn hàm này.
B1: Trước hết bạn load thư viện php
use DateTime;
B2: Tạo định dạng của string
$format = ‘Ymd’;
B3: Save to biến datetime bằng lệnh DateTime::createFromFormat
$date = DateTime::createFromFormat($format, ‘20090235’);

Như với ví dụ trên ngày 35 không có trong thực tế, PHP sẽ đổi lại ngày này thành ngày hợp lệ là 07 cho bạn.
Kết quả với var_dump:

object(DateTime)[73]
public ‘date’ => string ‘2009-03-07 09:50:08.000000’ (length=26)
public ‘timezone_type’ => int 3
public ‘timezone’ => string ‘UTC’ (length=3)

Regexp cho password

Nguồn: http://stackoverflow.com/questions/8141125/regex-for-password-php
Continue Reading

Function load css with jquery

Function_loadCSS = function(href) {
var cssLink = $(“<link>”);
$(“head”).append(cssLink); //IE hack: append before setting href
cssLink.attr({
rel: “stylesheet”,
type: “text/css”,
href: href
});
};

Loading multiple javascript files bằng jquery

$.when(
  $.getScript( "/mypath/myscript1.js" ),
  $.getScript( "/mypath/myscript2.js" ),
  $.getScript( "/mypath/myscript3.js" ),
  $.Deferred(function( deferred ){
    $( deferred.resolve );
  })
).done(function(){

  //Khi load xong các file js
});

Check sự kiện click hoặc move element bằng jquery

var isMove = false;
$(element )
.mousedown(function() {
  isMove= false;
})
.mousemove(function() {
  isMove = true;
 })
.mouseup(function() {
  if(isMove){
    alert('click element');
  }else{
    alert('di chuyen element');
  }
});

di chuyển và phóng to thu nhỏ element bằng jquery

1. Di chuyển

$(“element”).draggable({
});

https://jqueryui.com/draggable/

2. Phóng to thu nhỏ

$(“element”).resizable({
});

https://jqueryui.com/resizable/

Demo code xoay http://tayori.com/

http://jsfiddle.net/3ax5f03e/
Continue Reading

Validate password jquery sử dụng regexp

Validate password trên trình duyệt chúng ta có thể sử dụng regexp.
Cụ thể từ project mình đang làm, mình xin phép viết code ra như sau:
Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.