Monthly Archives: April, 2016

Chỉnh sửa time save to database cakphp

http://qiita.com/subaru/items/75c32fc6ef172215f599
Continue Reading

Auth component Cakephp 2

Khi user login hệ thống cakephp, chúng ta hay sử dụng:
$this->Auth->login()
Nếu trường hợp đúng rồi thì hẳn là chẳng quan tâm làm gì. Tuy nhiên, 1 lúc nào đó tự nhiên ta thấy nó bị lỗi. Lúc đó việc debug trở nên vô cùng khó khăn.
Continue Reading

htmlspecialchars — Convert special characters to HTML entities

<?php
$new = htmlspecialchars(“<a href=’test’>Test</a>”, ENT_QUOTES);
echo $new; // &lt;a href=&#039;test&#039;&gt;Test&lt;/a&gt;
?>

Push Notification Monaca Onsen

Bài viết này yêu cầu bạn phải hiểu về push.
http://monaca.mobi/en/blog/new-monaca-functionality-individual-push-notifications

/ Continue Reading

Submit form qua ajax mà form có file

http://malsup.com/jquery/form/
https://github.com/malsup/form/

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.