Monthly Archives: November, 2016

Thêm số 0 vào trước với những số có 1 chữ số

str_pad($i, 2, ‘0’, STR_PAD_LEFT);

 

nếu $i là 1 chữ số thì tự thêm 0 , nếu là 2 chữ số thì ko làm gì cả

ví dụ nếu $i là 1  => thì trở thành ’01’

nếu $i là 12 thì vẫn là 12

 

được sử dụng trong trường hợp hiện tháng , ngày ( theo dạng 01 , 02 …. )

 

Tìm ra ngày lớn nhất trong tháng

cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, $month, $year);

 

 

Điều kiện if của php

Chúng ta hay dùng kiểu if ($variable) {} nhưng cơ bản chưa hiểu rõ được cách sử dụng của nó.
Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.