Monthly Archives: February, 2017

Chỉnh cấu hình cho việc upload file lớn bằng htaccess

Khi bạn sử dụng form upload thường xảy ra vấn đề, server không cho phép upload large file.(guide này chỉ áp dụng cho php)
Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.