Monthly Archives: June, 2017

Hướng dẫn tạo certificate cho domain bằng let’s crypt trên ubuntu, apache

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-apache-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-14-04
Continue Reading

Chuyển đổi text có string url thành thẻ url

Với việc chuyển đổi 1 đoạn text thành link. Cakephp có hỗ trợ ở đây:
http://book.cakephp.org/2.0/en/core-libraries/helpers/text.html

Với javascript, có thể sử dụng thư viện js https://github.com/gregjacobs/Autolinker.js
Ví dụ ở đây: http://greg-jacobs.com/Autolinker.js/examples/live-example/

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.