Author Archives: khoant

Tạo key google map api javascript

Khi trang web public mà có google map, chúng ta cần tạo key api javascript.
Continue Reading

Giải nén thư mục có tên file tiếng Nhật

Bình thường các tên file tiếng Nhật khi giải nén đều bị lỗi font.
Continue Reading

Cho phép apache chạy script python (CGI)

Bài hướng dẫn này dựa theo server ubuntu 14.04. Tham khảo.
http://httpd.apache.org/docs/current/howto/cgi.html

Continue Reading

Hướng dẫn tạo certificate cho domain bằng let’s crypt trên ubuntu, apache

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-apache-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-14-04
Continue Reading

Chuyển đổi text có string url thành thẻ url

Với việc chuyển đổi 1 đoạn text thành link. Cakephp có hỗ trợ ở đây:
http://book.cakephp.org/2.0/en/core-libraries/helpers/text.html

Với javascript, có thể sử dụng thư viện js https://github.com/gregjacobs/Autolinker.js
Ví dụ ở đây: http://greg-jacobs.com/Autolinker.js/examples/live-example/

Google map event: thêm sự kiện sau khi zoom change

Bạn cần thực hiện 1 chức năng gì đó nếu zoom change.
Continue Reading

Cài đặt font chữ Nhật cho phần tạo file pdf

Khách hàng yêu cầu bạn tạo ra file pdf nhưng lại có chữ tiếng Trung, tiếng Nhật. Sau khi cài các thư viện rồi tạo ra giao diện rất ổn, bạn chợt nhận ra mất chữ.
Continue Reading

Chỉnh cấu hình cho việc upload file lớn bằng htaccess

Khi bạn sử dụng form upload thường xảy ra vấn đề, server không cho phép upload large file.(guide này chỉ áp dụng cho php)
Continue Reading

Click mobile

Giờ trang web hầu hết có thể sử dụng cho mobile.
Bài viết này chỉ chú ý về sử dụng click.
Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.