Author Archives: Tung Lê Thanh

Mặc định permisions của file cached

Khi làm với shell của cake , sẽ gặp trường hợp shell bị xung đột các file trong tmp
vì shell thì thường chạy với user khác so với user khi chạy web
nên các file tmp nó bị permission denied
Continue Reading

Hướng dẫn dùng certwatch trong server linux

Certwatch là 1 tool của linux, dùng để thông báo cho admin khi chứng chỉ ssl sắp hết hạn

certwatch là tool đi kèm với gói crypto-utils

Continue Reading

Cài đặt nodejs lên aws

http://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/setting-up-node-on-ec2-instance.html

Hay dùng trong server

Xem dung lượng sử dụng của server
Continue Reading

Logrotate

LOGROTATE là một tiện ích tuyệt vời trên Linux giúp đơn giản hóa việc quản lý log files trên hệ thống, bao gồm xoay vòng file log, di chuyển, nén, gửi tự động… Rotate (xoay vòng) ở đây có thể hiểu là tiến trình xử lý file log cũ theo quy định trước đó (xóa/nén/move) đồng thời tạo ra file log mới.
Continue Reading

Amazon S3 vs Cakephp

Sử dụng plugin này

https://github.com/robmcvey/cakephp-amazon-s3

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.