Author Archives: Tung Lê Thanh

Cách tìm file khai báo 1 class trong php

$reflector = new ReflectionClass(‘SiteManager’);
echo $reflector->getFileName(); die;

tùy chỉnh contact form to db plugins

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTemplate.php dòng 191 : in dữ liệu ra màn hình chi tiết contact

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportEntry.php giao diện màn hình chi tiết contact

 

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\CF7DBPlugin.php  */
public function whatsInTheDBPage  => giao diện list hoặc giao diện chi tiết

 

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTable.php dòng 279 : chỉnh hiển thị của list

session

https://code.tutsplus.com/tutorials/wordpress-for-web-app-development-sessions–wp-34228

hướng dẫn chuyển file pem thành ppk của amazon

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html

Thêm số 0 vào trước với những số có 1 chữ số

str_pad($i, 2, ‘0’, STR_PAD_LEFT);

 

nếu $i là 1 chữ số thì tự thêm 0 , nếu là 2 chữ số thì ko làm gì cả

ví dụ nếu $i là 1  => thì trở thành ’01’

nếu $i là 12 thì vẫn là 12

 

được sử dụng trong trường hợp hiện tháng , ngày ( theo dạng 01 , 02 …. )

 

Tìm ra ngày lớn nhất trong tháng

cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, $month, $year);

 

 

Xuống dòng khi in text trong textarea

echo nl2br(“string”);

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.