Category Archives: Html & Css

Tạo key google map api javascript

Khi trang web public mà có google map, chúng ta cần tạo key api javascript.
Continue Reading

Hướng dẫn tạo certificate cho domain bằng let’s crypt trên ubuntu, apache

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-apache-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-14-04
Continue Reading

Chuyển đổi text có string url thành thẻ url

Với việc chuyển đổi 1 đoạn text thành link. Cakephp có hỗ trợ ở đây:
http://book.cakephp.org/2.0/en/core-libraries/helpers/text.html

Với javascript, có thể sử dụng thư viện js https://github.com/gregjacobs/Autolinker.js
Ví dụ ở đây: http://greg-jacobs.com/Autolinker.js/examples/live-example/

Google map event: thêm sự kiện sau khi zoom change

Bạn cần thực hiện 1 chức năng gì đó nếu zoom change.
Continue Reading

Click mobile

Giờ trang web hầu hết có thể sử dụng cho mobile.
Bài viết này chỉ chú ý về sử dụng click.
Continue Reading

Css cho phần scrollbar của web

Hiện có nhiều js có thể làm cho phần scrollbar này
Nhưng bài viết này tập trung vào phần đơn giản nhất – css
Continue Reading

Regexp cho password

Nguồn: http://stackoverflow.com/questions/8141125/regex-for-password-php
Continue Reading

Demo code xoay http://tayori.com/

http://jsfiddle.net/3ax5f03e/
Continue Reading

Validate password jquery sử dụng regexp

Validate password trên trình duyệt chúng ta có thể sử dụng regexp.
Cụ thể từ project mình đang làm, mình xin phép viết code ra như sau:
Continue Reading

Copyright © 2017. Powered by WordPress & Romangie Theme.