Category Archives: Javascript

Push Notification Monaca Onsen

Bài viết này yêu cầu bạn phải hiểu về push.
http://monaca.mobi/en/blog/new-monaca-functionality-individual-push-notifications

/ Continue Reading

Submit form qua ajax mà form có file

http://malsup.com/jquery/form/
https://github.com/malsup/form/

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.