• Cakephp

  Dowload hoặc create file pdf trong cakephp3 sử dụng cakepdf

  Link doc : https://github.com/FriendsOfCake/CakePdf- Yêu cầu :  – PHP 5.4.16+ – CakePHP 3.0+ – wkhtmltopdf Cài đặt wkhtmltopdf  : sử dụng Composer composer require friendsofcake/cakepdf Thêm code vào file config/bootstrap.php // load CakePdf Plugin::load(‘CakePdf’, [‘routes’=>true,’bootstrap’ => true]); // cấu hình CakePdf (có thể thêm các yeu to khác trong link doc) Configure::write(‘CakePdf’, [ ‘engine’ => [ ‘className’ => ‘CakePdf.WkHtmlToPdf’, // Path trên server và server cần cái đặt wkhtmltopdf //’binary’ => ‘/usr/local/bin/wkhtmltopdf’, // Path trên window và cần cài thêm wkhtmltopdf.exe về máy tính theo link dưới ‘binary’ => ‘C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe’, ], ]); Thêm code vào file config/routes.php  Router::extensions([‘pdf’]); // tạo môi trường pdf Sử dụng : có 2 kiểu sử dụng là 1 . Render…

 • Cakephp,  PHP

  Custom select form cakephp

  Form select của cakephp dạng: $this->Form->input(‘pref’, [ ‘type’ => ‘select’, ‘class’ => ‘prefByCode’, ’empty’ => ‘選択してください’, ‘options’ => $pref ]); Giờ ta muốn thay đổi cấu trúc trong option của select. Khi đó ta sẽ tạo cấu hình mảng $pref: [ 1 => array(‘name’ => ‘工事業者(建築)’, ‘value’ => 1, ‘title’ => ‘itemBig1’), 2 => array(‘name’ => ‘工事業者(設備)’, ‘value’ => 2, ‘title’ => ‘itemBig2’), 3 => array(‘name’ => ‘工事業者(その他工事)’, ‘value’ => 3, ‘title’ => ‘itemBig3’), 4 => array(‘name’ => ‘コンサルタント’, ‘value’ => 4, ‘title’ => ‘itemBig4’), ] Khi đó html sẽ chuyển sang: 工事業者(建築)工事業者(設備)工事業者(その他工事)コンサルタント

 • Cakephp,  PHP

  Auth component Cakephp 2

  Khi user login hệ thống cakephp, chúng ta hay sử dụng: $this->Auth->login() Nếu trường hợp đúng rồi thì hẳn là chẳng quan tâm làm gì. Tuy nhiên, 1 lúc nào đó tự nhiên ta thấy nó bị lỗi. Lúc đó việc debug trở nên vô cùng khó khăn.

 • Cakephp,  PHP

  Convert text when send mail cakephp

  Nguồn: http://d.hatena.ne.jp/s-yo-ko/20101116 Khi bạn send mail trong cakephp, bạn tự nhiên thấy email vẫn gửi được nhưng phần tiêu đề tiếng Nhật hay Trung Quốc của bạn bị chuyển sang trắng. Khi đó bạn có thể khắc phục theo hàm mb_convert_encoding.