Category Archives: PHP

Tìm ra ngày lớn nhất trong tháng

cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, $month, $year);

 

 

Điều kiện if của php

Chúng ta hay dùng kiểu if ($variable) {} nhưng cơ bản chưa hiểu rõ được cách sử dụng của nó.
Continue Reading

Cài imagick cho xampp

http://hrt0kmt.hatenablog.com/entry/2015/05/27/170608
Continue Reading

Custom select form cakephp

Form select của cakephp dạng:
$this->Form->input(‘pref’, [
‘type’ => ‘select’,
‘class’ => ‘prefByCode’,
’empty’ => ‘選択してください’,
‘options’ => $pref
]);
Giờ ta muốn thay đổi cấu trúc trong option của select.
Khi đó ta sẽ tạo cấu hình mảng $pref:
[
1 => array(‘name’ => ‘工事業者(建築)’, ‘value’ => 1, ‘title’ => ‘itemBig1’),
2 => array(‘name’ => ‘工事業者(設備)’, ‘value’ => 2, ‘title’ => ‘itemBig2’),
3 => array(‘name’ => ‘工事業者(その他工事)’, ‘value’ => 3, ‘title’ => ‘itemBig3’),
4 => array(‘name’ => ‘コンサルタント’, ‘value’ => 4, ‘title’ => ‘itemBig4’),
]
Khi đó html sẽ chuyển sang:

Kết hợp file html và cakephp

Khi bạn có 1 số file html không muốn đưa vào cakephp khi chạy. Hay bạn đã có sẵn các file html, nhưng bạn chỉ muốn chuyển 1 số file sang cakephp mà vẫn giữ nguyên các file còn lại.
Continue Reading

Chỉnh sửa time save to database cakphp

http://qiita.com/subaru/items/75c32fc6ef172215f599
Continue Reading

Auth component Cakephp 2

Khi user login hệ thống cakephp, chúng ta hay sử dụng:
$this->Auth->login()
Nếu trường hợp đúng rồi thì hẳn là chẳng quan tâm làm gì. Tuy nhiên, 1 lúc nào đó tự nhiên ta thấy nó bị lỗi. Lúc đó việc debug trở nên vô cùng khó khăn.
Continue Reading

Chú ý khi chuyển textarea thành mảng các dòng php

Khi bạn gặp phải trường hợp này, tất nhiên đầu tiên bạn sẽ search google để tìm kết quả.
Tuy nhiên, bạn sẽ vài lựa chọn.
Continue Reading

Convert text when send mail cakephp

Nguồn: http://d.hatena.ne.jp/s-yo-ko/20101116
Khi bạn send mail trong cakephp, bạn tự nhiên thấy email vẫn gửi được nhưng phần tiêu đề tiếng Nhật hay Trung Quốc của bạn bị chuyển sang trắng. Khi đó bạn có thể khắc phục theo hàm mb_convert_encoding.
Continue Reading

Save datetime to database Cakephp3 từ string

Cakephp rất tiện dụng khi tự động tạo cấu trúc form cho bạn khi bạn save bản ghi vào database.
Tuy nhiên, đôi lúc nó sẽ khiến bạn quên đi cấu trúc định dạng cần save.
Ở bài này nói đến cấu trúc datetime.
Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.