Category Archives: Uncategorized

Trick nhỏ làm việc với text reponsive trên mobile

Nhiều trình duyệt di động áp dụng một thuật toán để làm cho text lớn hơn và dễ đọc hơn. Khi một phần tử có chứa text sử dụng 100% chiều rộng của màn hình, kích thước văn bản của nó sẽ tăng lên cho đến khi nó đạt đến kích thước có thể đọc được, nhưng không sửa đổi bố cục.

text-size-adjust: none;

dòng css trên sẽ ngăn thiết bị tự resize text.

/* Text không bao giờ bị phóng to */
text-size-adjust: none;

/* Text có thể được phóng */
text-size-adjust: auto;

/* Text có thể được phóng theo tỉ lệ 80% */
text-size-adjust: 80%;

/* Giá trị mặc định */
text-size-adjust: inherit;
text-size-adjust: initial;
text-size-adjust: unset;

Ngoài ra để chính xác với từng trình duyệt nó phải có tiền tố

-moz-text-size-adjust: none // Mozilla Firefox
-webkit-text-size-adjust: none //Chrome
-ms-text-size-adjust: none //Microsoft IE

tùy chỉnh contact form to db plugins

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTemplate.php dòng 191 : in dữ liệu ra màn hình chi tiết contact

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportEntry.php giao diện màn hình chi tiết contact

 

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\CF7DBPlugin.php  */
public function whatsInTheDBPage  => giao diện list hoặc giao diện chi tiết

 

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTable.php dòng 279 : chỉnh hiển thị của list

hướng dẫn chuyển file pem thành ppk của amazon

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html

htmlspecialchars — Convert special characters to HTML entities

<?php
$new = htmlspecialchars(“<a href=’test’>Test</a>”, ENT_QUOTES);
echo $new; // &lt;a href=&#039;test&#039;&gt;Test&lt;/a&gt;
?>

Function load css with jquery

Function_loadCSS = function(href) {
var cssLink = $(“<link>”);
$(“head”).append(cssLink); //IE hack: append before setting href
cssLink.attr({
rel: “stylesheet”,
type: “text/css”,
href: href
});
};

Loading multiple javascript files bằng jquery

$.when(
  $.getScript( "/mypath/myscript1.js" ),
  $.getScript( "/mypath/myscript2.js" ),
  $.getScript( "/mypath/myscript3.js" ),
  $.Deferred(function( deferred ){
    $( deferred.resolve );
  })
).done(function(){

  //Khi load xong các file js
});

Check sự kiện click hoặc move element bằng jquery

var isMove = false;
$(element )
.mousedown(function() {
  isMove= false;
})
.mousemove(function() {
  isMove = true;
 })
.mouseup(function() {
  if(isMove){
    alert('click element');
  }else{
    alert('di chuyen element');
  }
});

di chuyển và phóng to thu nhỏ element bằng jquery

1. Di chuyển

$(“element”).draggable({
});

https://jqueryui.com/draggable/

2. Phóng to thu nhỏ

$(“element”).resizable({
});

https://jqueryui.com/resizable/

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.