Category Archives: Uncategorized

Trick nhỏ làm việc với text reponsive trên mobile

Nhiều trình duyệt di động áp dụng một thuật toán để làm cho text lớn hơn và dễ đọc hơn. Khi một phần tử có chứa text sử dụng 100% chiều rộng của màn hình, kích thước văn bản của nó sẽ tăng lên cho đến khi nó đạt đến kích thước có thể đọc được, nhưng không sửa đổi bố cục.

text-size-adjust: none;

dòng css trên sẽ ngăn thiết bị tự resize text.

/* Text không bao giờ bị phóng to */
text-size-adjust: none;

/* Text có thể được phóng */
text-size-adjust: auto;

/* Text có thể được phóng theo tỉ lệ 80% */
text-size-adjust: 80%;

/* Giá trị mặc định */
text-size-adjust: inherit;
text-size-adjust: initial;
text-size-adjust: unset;

Ngoài ra để chính xác với từng trình duyệt nó phải có tiền tố

-moz-text-size-adjust: none // Mozilla Firefox
-webkit-text-size-adjust: none //Chrome
-ms-text-size-adjust: none //Microsoft IE

Huong dan cai dat lampp tren aws

Cần chạy các lệnh sau đây :
================================

sudo yum update -y
 sudo yum install httpd24 php56 mysql56-server php56-mysqlnd

sudo service httpd start

sudo chkconfig httpd on

sudo groupadd www

sudo usermod -a -G www ec2-user

exit

sudo chown -R root:www /var/www

sudo chmod 2775 /var/www

find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;

find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;

sudo service mysqld start

sudo mysql_secure_installation

sudo service mysqld stop

sudo chkconfig mysqld on

sudo yum-config-manager --enable epel

sudo yum install -y phpMyAdmin

sudo sed -i -e 's/127.0.0.1/118.70.151.130/g' /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

cai mod intl 
sudo yum  install php56-intl

sudo service httpd restart

sudo service mysqld restart

file host nằm trong thư mục /etc/httpd/conf
vào file này để sửa mod_rewrite

<Directory "/var/www/html">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
, sau đó restart httpd

file php ini là file /etc/php-5.6.ini ( sửa các cầu hình max upload , ......)

==========
Để có thế kết nối từ server khác , vào phpmyadmin thêm user mới với full quyền , dùng user này chứ ko được dùng user root

trong file cấu hình của cake thì thay localhost bằng ipv4 của instance ec2

thêm inbound vào phần security của aws nữa

=====
Hướng dẫn của amazon

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/install-LAMP.html

Chú ý :

hiện nay trong hướng dẫn của aws , chạy lệnh ( lệnh 1 )

sudo yum install -y httpd24 php70 mysql56-server php70-mysqlnd

để cài đặt php70 , mysql56-server , php70-mysqlnd

 

tuy nhiên nếu chạy lệnh này thì ko cài được phpmyadmin theo hướng dẫn ,

vì vậy hãy chạy lệnh này để cài bản thấp hơn ( lệnh 2)
sudo yum install httpd24 php56 mysql56-server php56-mysqlnd

Nếu đã lỡ cài lệnh 1 , thì remove đi bằng lệnh

sudo yum remove httpd24 php70 mysql56-server php70-mysqlnd
sau đó chạy lại lệnh 2
 

tùy chỉnh contact form to db plugins

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTemplate.php dòng 191 : in dữ liệu ra màn hình chi tiết contact

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportEntry.php giao diện màn hình chi tiết contact

 

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\CF7DBPlugin.php  */
public function whatsInTheDBPage  => giao diện list hoặc giao diện chi tiết

 

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTable.php dòng 279 : chỉnh hiển thị của list

hướng dẫn chuyển file pem thành ppk của amazon

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html

htmlspecialchars — Convert special characters to HTML entities

<?php
$new = htmlspecialchars(“<a href=’test’>Test</a>”, ENT_QUOTES);
echo $new; // &lt;a href=&#039;test&#039;&gt;Test&lt;/a&gt;
?>

Function load css with jquery

Function_loadCSS = function(href) {
var cssLink = $(“<link>”);
$(“head”).append(cssLink); //IE hack: append before setting href
cssLink.attr({
rel: “stylesheet”,
type: “text/css”,
href: href
});
};

Loading multiple javascript files bằng jquery

$.when(
  $.getScript( "/mypath/myscript1.js" ),
  $.getScript( "/mypath/myscript2.js" ),
  $.getScript( "/mypath/myscript3.js" ),
  $.Deferred(function( deferred ){
    $( deferred.resolve );
  })
).done(function(){

  //Khi load xong các file js
});

Check sự kiện click hoặc move element bằng jquery

var isMove = false;
$(element )
.mousedown(function() {
  isMove= false;
})
.mousemove(function() {
  isMove = true;
 })
.mouseup(function() {
  if(isMove){
    alert('click element');
  }else{
    alert('di chuyen element');
  }
});

di chuyển và phóng to thu nhỏ element bằng jquery

1. Di chuyển

$(“element”).draggable({
});

https://jqueryui.com/draggable/

2. Phóng to thu nhỏ

$(“element”).resizable({
});

https://jqueryui.com/resizable/

Copyright © 2017. Powered by WordPress & Romangie Theme.