HTML5 – CSS – Tutorial – Step 10

MathML

Sử dụng để biểu diễn các công thức toán học trên trang web

<!doctype html>
<html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
  </head>	
  <body>
   <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
	<mrow>	
	  <mrow>	
	   <msup>
         <mi>x</mi>
	     <mn>2</mn>
	   </msup>				
	   <mo>+</mo>					
	   <mrow>
	     <mn>4</mn>
	     <mo>⁢</mo>
	     <mi>x</mi>
	   </mrow>					
	   <mo>+</mo>
	   <mn>4</mn>				
	  </mrow>
	  <mo>=</mo>
	  <mn>0</mn>				 
	</mrow>
   </math>	
  </body>
</html> 

Math trong HTML5


Ma Trận

<!doctype html>
<html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>MathML Examples</title>
  </head>	
  <body>
   <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">	
     <mrow>
      <mi>A</mi>
      <mo>=</mo>	
      <mfenced open="[" close="]">
        <mtable>
         <mtr>
           <mtd><mi>x</mi></mtd>
           <mtd><mi>y</mi></mtd>
         </mtr>
					
         <mtr>
           <mtd><mi>z</mi></mtd>
           <mtd><mi>w</mi></mtd>
         </mtr>
        </mtable>  
      </mfenced>
     </mrow>
   </math> 
  </body>
</html> 

ma trận
Note: Nếu như trình duyệt của bạn không hiển thị như trên thì hãy dùng firefox từ bản 3.5 trở lên

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.