HTML5 – CSS – Tutorial – Step 5

Ngôn ngữ đánh dấu HTML5

– Cú pháp HTML 5 rất mở
. Không phân biệt chữ hoa chữ thường

<H1>SEX</h1>

. Các phần tử không bắt buộc phải có thẻ đóng

<p>sex

. Không bắt buộc dấu nháy kép cho thuộc tính

<img src=sex.jpg alt=sex>

Khai báo DOCTYPE

– DOCTYPE được sử dụng để kiểm tra hợp lệ các tài liệu
doctype


Vùng mã nội dung (content) HTML5

content


– Metadata
. Là phần nội dung thiết lập cách trình bày hoặc hành vi của các nội dung còn lại trên trang
. Có thể sử dụng nội dung metadata để thiết lập quan hệ giữa các tài liệu HTML
. Thường chứa các từ khóa hoặc mô tả cho trang web, và được các bộ máy tìm kiếm sử dụng để phân loại trang web
. Được đặt trong thành phần <head>

<head>
 <title></title>
 <meta charset=utf-8>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css” media="all">
 <script src= "jquery-1.4.2.min.js"></script>
</head>

– Vùng Flow
. Đại diện cho các phần tử được coi là nội dung của trang web
. Các thẻ đánh dấu nội dung đều thuộc vùng này
. Những phần tử được thêm mới trong HTML5:
<article>, <aside>, <audio>, <canvas>,<hgroup>, …

<h3> This is flow content </h3> 
<p> Lorem ipsum dolorsit amet, consectetur adipisicing elit, seddo eiusmod tempor incididunt ut laboreet doloremagna aliqua. Ut enimad minim veniam, quis nostrudexercitation ullamco laborisnisi ut aliquipex ea commodo consequat. </p>

– Vùng Sectioning:
. Là vùng nội dung mới của HTML5
. Bao gồm 4 phần tử: <article>, <aside>, <nav>, và <section>

 <aside> 
  <h1> New Additions </h1>
  <p>SmoothieWorldfeatures smoothierecipes submitted by our community of users. Here are some of the highest rated recipes of the last 30 days.</p> 
 </aside> 

– Vùng Heading:
. Chứa tất cả các phần tử tiêu đề tiêu chuẩn hiện đang được sử dụng trong HTML 4.0 bao gồm: <h1>, <h2>, …
. Với HTML5: bổ sung thêm

<hgroup>
  <h2>Top Rated Smoothies</h2>
  <h3>The Funky Orange</h3>
</hgroup> 

– Vùng Phrasing:
. Là văn bản của tài liệu bao gồm các phần tử đánh dấu văn bản bên trong một đoạn văn
. Là tập con của vùng flow

<p> The advantage of having <strong> good </strong> hiking boots ecomes<em>extremely</em> clear after your third day of walking.</p>

– Vùng Embedded:
. Là nội dung nhập một tài nguyên khác như hình ảnh hay video vào trong tài liệu

<audio src="high_seas_rip.mp3" controls preload="auto" autobuffer> </audio> 

– Vùng Interactive:
. Là những phần tử được sử dụng để tương tác người dùng

<input type="button" value="Am I interactive?" onClick='alert("Yep I am interactive")'>

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.