• Uncategorized

    Cách thêm 1 nhân vật mới vào trong app DX

    1 . Check và thêm thông tin về nhân vật mới vào trong các file a. jp_ios_mainMenu.plist b. jp_ios_situationsInfo.plist c. jp_charaInfo.plist d. ko_ios_mainMenu.plist e. ko_ios_situationsInfo.plist f. ko_charaInfo.plist g. background.plist h. effectTypeData.plist i. ringtone.plist bằng cách đối chiếu với những nhân vật đã có sẵn ở trong app 2 . Với nhân vật thêm offline thì phải thêm data vào trong 2 file a. voice_jp.zip b. voice_ko.zip còn online thì không cần, data cần thêm thì sẽ lấy trong sdk khách đưa, khi thêm data thì sẽ thêm vào file animTable.plist, và 2 file của nhân vật ví dụ: navi.env, navi.mp3 3 . Thêm các hàm và các biến định nghĩa…

    Chức năng bình luận bị tắt ở Cách thêm 1 nhân vật mới vào trong app DX