• Server linux

  Cài đặt Graylog2 trên ubuntu

  Graylog2 ubuntu Lần lượt chạy các lệnh Thực hiện update APT cache để chuẩn bị cài đặt một số package cần thiết cho quá trình cài đặt GrayLog apt-get update apt-get install -y curl wget vim software-properties-common python-software-properties apt-get install -y apt-transport-https uuid-runtime pwgen sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade sudo apt-get install apt-transport-https openjdk-8-jre-headless uuid-runtime pwgen Cài đặt MongoDB để chứa log. apt-get install -y mongodb-server Sau khi cài đặt xong, khởi động MongoDB service mongodb start Cài đặt ElasticSearch để thằng GrayLog đánh index dữ liệu log wget -qO – https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key add – echo “deb https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/apt stable main” | tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-5.x.list apt-get update apt-get…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Cài đặt Graylog2 trên ubuntu
 • Javascript

  Triển khai môi trường production trong Vuejs

  Mở cmd vào trong thư mục dự án vuejs Đánh lệnh : npm run build Copy các file và thư mục trong thư mục dist vào nơi bạn chạy web production Thêm file .htaccess để có thể chạy được các router với nội dung <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.html$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.html [L] </IfModule> Sau đó bạn có thể chạy được web production Chú ý : Nếu chạy trên môi trường local thông qua xampp bạn cần tạo tên miền ảo để chạy

  Chức năng bình luận bị tắt ở Triển khai môi trường production trong Vuejs
 • PHP

  Xóa comment trong html, đếm số thẻ tag trong html

  // Remove unwanted HTML comments function remove_html_comments($content = '') { return preg_replace('/<!--(.|\s)*?-->/', '', $content); } //get count tag in html function getCountTagInHtml($content,$tag) { $c = 0; if(trim($content)!=""){ try { $dom = new DOMDocument; $dom->loadHTML($content); $c = $dom->getElementsByTagName($tag)->length; } catch (Exception $exc) { } } return $c; }

 • Cakephp

  Dowload hoặc create file pdf trong cakephp3 sử dụng cakepdf

  Link doc : https://github.com/FriendsOfCake/CakePdf- Yêu cầu :  – PHP 5.4.16+ – CakePHP 3.0+ – wkhtmltopdf Cài đặt wkhtmltopdf  : sử dụng Composer composer require friendsofcake/cakepdf Thêm code vào file config/bootstrap.php // load CakePdf Plugin::load(‘CakePdf’, [‘routes’=>true,’bootstrap’ => true]); // cấu hình CakePdf (có thể thêm các yeu to khác trong link doc) Configure::write(‘CakePdf’, [ ‘engine’ => [ ‘className’ => ‘CakePdf.WkHtmlToPdf’, // Path trên server và server cần cái đặt wkhtmltopdf //’binary’ => ‘/usr/local/bin/wkhtmltopdf’, // Path trên window và cần cài thêm wkhtmltopdf.exe về máy tính theo link dưới ‘binary’ => ‘C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe’, ], ]); Thêm code vào file config/routes.php  Router::extensions([‘pdf’]); // tạo môi trường pdf Sử dụng : có 2 kiểu sử dụng là 1 . Render…