Django, Python

Tạo Project, chạy Server Local, tạo App

Với hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng bảng bầu chọn

Và ứng dụng này sẽ gồm 2 phần:

 • Một trang public để mọi người xem các poll và lựa chọn
 • Một trang admin để tạo, sửa, và xóa các poll

Chúng ta sẽ dùng Python 3.5 và Django 1.10 để tạo app này. Và tất nhiên, bạn vẫn đang ở trong folder myfirstapp và đã activate virtualenv.

Tạo project

¨Tạo project đầu tiên vs Django vs câu lênh: django-admin startproject nameproejct

project first

hình ảnh minh họa

 • Folder ngoài cùng mysite không liên quan gì đến code, bạn có thể đổi tên tùy ý.
 • manage.py: một CLI giúp bạn tương tác nhanh với code Django
 • Folder mysite bên trong thực chất là một Python package, và tên của nó sẽ là tên package bạn dùng để import trong code. VD: import mysite.urls
 • mysite/__init__.py: File rỗng, có mục đích biến folder này thành một Python package
 • mysite/settings.py: Các settings của project ở trong này.
 • mysite/urls.py: Định nghĩa các URL của Project.
 • mysite/wsgi.py: Dùng để deploy project của bạn lên Server.

  Tạo một Poll app

  Mọi app mà bạn viết bằng Django đều sẽ được xem là một Python package. Và Django có sẵn công cụ để tạo template căn bản cho một app, nên bạn không cần quan tâm đến việc đó nữa, chỉ cần tập trung vào phát triển code mà thôi.

  App và Project khác nhau ở đâu?

  Một app sẽ chỉ thực hiện một chức năng nhất định, ví dụ như hiển thị bài viết, quản lý user, hay tạo ứng dụng bình chọn v.v… Và một Project sẽ chứa các app đó, tạo thành một website. Và một app cũng có thể dùng trong nhiều Project khác nhau.

  Một app có thể ở bất cứ đâu trong một project. Nhưng chúng ta sẽ tạo nó ở cạnh manage.py, để sau này ta có thể import nó như một top-level module.

  Giờ hãy tạo một app, nhớ là chúng ta vẫn đang ở cùng dir với manage.py 

  python manage.py startapp topic

  Và directory mới tạo ra tên topic sẽ có cấu trúc như sau:topichinh ảnh minh họa sau khi tạo