PHP

Hướng dẫn sử dụng dotmoney

Khi bạn đăng kí sử dụng với Dotmoney bạn sẽ được cung cấp các giá trị: secretKey, accessKey, product_id Các giá trị ban đầu: $secretKey được sử dụng trong hàm createHash() $accessKey $product_id $accessDate là thời gian hiện tại theo định dạng timestamp (ex: 1671088940) $userId là user id của người dùng $requestMethod = ‘GET’ hoặc ‘POST’ $host = ‘https://api.sb.d-money.jp’;…

Tiếp tục đọc

Laravel, PHP, Thông tin chung

Tài liệu thành toán GMO

GMO là một cổng dịch vụ thanh toán số 1 của Nhật, Nó hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán (credit card, multipayment như pay-easy convenience-store …). Nó cung cấp đầy đủ các phương thức thanh toán chính của Nhật. Để bắt đầu làm việc với GMO api, thì bạn chỉ cần phải đăng kí một tài khoản test trên…

Tiếp tục đọc