PHP

Convert string to datetime for save to database

Bạn muốn chuyển định dạng string của date nhập vào sang dạng datetime bằng php. Php từ 5.3 đã hỗ trợ bạn hàm này. B1: Trước hết bạn load thư viện php use DateTime; B2: Tạo định dạng của string $format = ‘Ymd’; B3: Save to biến datetime bằng lệnh DateTime::createFromFormat $date = DateTime::createFromFormat($format, ‘20090235’); Như với ví dụ trên…

Tiếp tục đọc