Django, Python

Phân biệt Union, Intersection and Difference trong phương thức trả về QuerySet

Bảng MyModel= { 1: ‘A’, 2: ‘B’, 3: ‘C’, 4: ‘D’, 1: ‘E’} Thực hiện truy vấn lấy dữ liệu: q1 = MyModel.objects.all() -> <QuerySet [<MyModel: A>, <MyModel: B>, <MyModel: C>, <MyModel: D>, <MyModel: E>]> q2 = MyModel.objects.filter(name__in=(‘A’,’B’)) -> <QuerySet [<MyModel: A>, <MyModel: B>]> q3 = MyModel.objects.filter(name__in=(‘C’,’D’)) -> <QuerySet [<MyModel: C>, <MyModel: D>]> – Union() sẽ trả kết hợp các kết quả trong…

Tiếp tục đọc

Django, Python

Kiểm tra quyền trong ModelAdmin

Trong Django có các hàm kiểm tra: – ModelAdmin.has_view_permission(request, obj=None) Trả về True nếu đối tượng (obj) được phép xem, ngược lại trả về False. – ModelAdmin.has_add_permission(request, obj=None) Trả về True nếu được phép thêm đối tượng (obj), ngược lại trả về False. – ModelAdmin.has_change_permission(request, obj=None) Trả về True nếu được phép chỉnh sửa đối tượng (obj), ngược lại trả về False. – ModelAdmin.has_delete_permission(request, obj=None) Trả về…

Tiếp tục đọc

Django, Python

Xử lí khi có sự khác biệt các fields trong Form Admin

Trường hợp Bảng ae_fonttype có các trường(id, name, order, font_type) Khi hiển thị(view) cần có các trường (name, font_type, font_list) font_list: là danh sách các font có cùng font_type được lưu ở ae_fonttype_font_list Khi thêm bản ghi mới(add) chỉ có(name, font_type) Model(models/font_type.py): class FontType(models.Model): class Meta: verbose_name = ‘フォントタイプ’ verbose_name_plural = ‘b.1 フォントタイプ一覧’ ordering = [‘order’] name = models.CharField(verbose_name=”名前”, null=True, blank=True, max_length=32)…

Tiếp tục đọc

Django, Python

Vô hiệu hóa Chrome tự động điền input password

Việc điền tự động của chrome có thể gây ảnh hưởng tới 1 input khác(tự động điền giá trị) khi có 1 input type=”password” Thay thành autocomplete=”new-password” trong trường hợp autocomplete=”off” và autocomplete=”false” không sử dụng được trong input type=”password”

Django, Python

Cài đặt Django

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt Web Framework Django để làm việc. Django là framework giúp cho việc xây dựng các website và phát triển ứng dụng web một cách dễ dàng nhanh chóng hơn, và ít code hơn. Các bạn vào https://www.djangoproject.com/download/ để tìm hiểu và download. Đầu tiên cần tải pip về để…

Tiếp tục đọc

Django

Tổng quan Django

Django là gì? Django là một web framework khá nổi tiếng được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python. Nó không phải là một micro-framework như Flask, mà là một framework với đầy đủ các thư viện, module hỗ trợ các web-developer. Django được so sánh khá nhiều với Ruby on Rails, các bạn có thể tìm thêm trên Google về…

Tiếp tục đọc