• Uncategorized

    App Sổ thu chi – chú ý phần test xóa data cho iOS (giống Android)

    TH1: Đăng nhập tk 1 ở máy A. Sau đó tạo 1 bản ghi. Sau đó đăng nhập tk 1 đó ở máy B. -> Bản ghi vừa tạo ở máy A vẫn có bên máy B. Khi đó xóa bản ghi đó đi (xóa bản ghi trong app). Sau đó đăng nhập lại máy A nếu bản ghi đó đã được xóa thì OK TH2: Đăng nhập tk 1 ở máy A. Sau đó tạo 1 bản ghi. Sau đó đăng nhập tk 1 đó ở máy B. -> Bản ghi vừa tạo ở máy A vẫn có bên máy B. Khi đó xóa bản ghi đó đi (xóa bản…

    Chức năng bình luận bị tắt ở App Sổ thu chi – chú ý phần test xóa data cho iOS (giống Android)