Golang

Pointer in golang

Khi sử dụng con trỏ trong golang, bạn rất dễ mắc phải lỗi kiểm tra giá trị trong trường hợp bị null.

Laravel, Mysql, PHP

Sử dụng View MySQL trong Laravel

Cài đặt: Tạo Migration cho view: Tạo Model cho view vừa tạo: Sử dụng: Khi này View vừa tạo sẽ được sử dụng như 1 bảng bình thường trong database Có thể sử dụng view này thay thế cho trường hợp: Hiển thị dữ liệu bảng khi Join nhiều bảng với nhau, sẽ hữu ích khi dùng cho các chức…

Tiếp tục đọc