PHP

Sửa lỗi font chữ half-width khi gửi mail bằng mb_send_mail()

Bài viết hướng dẫn cách giữ đúng định dạng half-width khi gửi mail – Khi cài đặt cấu hình gửi mail với charset=”ISO-2022-JP” và gửi mail bằng hàm mb_send_mail(), nếu trong nội dung mail có chứa ký tự half-width thì sẽ bị lỗi font. Ví dụ: Trong nội dung mail có ký tự half-width “testテストTESTテスト”, khi gửi mail thì các ký…

Tiếp tục đọc