Javascript

Kinh nghiệm làm javascript

 • Javascript

  Triển khai môi trường production trong Vuejs

  Mở cmd vào trong thư mục dự án vuejs Đánh lệnh : npm run build Copy các file và thư mục trong thư mục dist vào nơi bạn chạy web production Thêm file .htaccess để có thể chạy được các router với nội dung <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.html$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.html [L] </IfModule> Sau đó bạn có thể chạy được web production Chú ý : Nếu chạy trên môi trường local thông qua xampp bạn cần tạo tên miền ảo để chạy

  Chức năng bình luận bị tắt ở Triển khai môi trường production trong Vuejs
 • Javascript

  Sử dụng recaptcha-v3 trong VueJS

  Truy cập https://www.google.com/recaptcha để tạo captcha và lấy sitekey và secretkey để import vào dự án. Install recaptcha-v3 cho VueJs: npm install vue-recaptcha-v3 Sau khi install thành công, import recaptcha-v3 vào trong component cần sử dụng: import Vue from ‘vue‘ import { VueReCaptcha } from ‘vue-recaptcha-v3‘ Vue.use(VueReCaptcha, { siteKey: ‘<YOUR_SITE_KEY>’ })   Sau khi đã import recaptcha-v3 vào component cần sử dụng, dùng grecaptcha.execute để tạo ra token (recaptcha-v3 sẽ tạo ra một token để ta xác nhận nó, token này chỉ được xác nhận một lần duy nhất)  <input type=”button” @click =”submitForm” >  methods: { submitForm () { grecaptcha.execute(YOUR_SITE_KEY).then(token => { …code… }) } } Với token đã có, ta gọi ajax tới một file php để xác nhận token này:…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Sử dụng recaptcha-v3 trong VueJS
 • Javascript

  Chú ý với mouse out javascript

  Với jquery, có thể dùng hover. Tuy nhiên khi bạn không sử dụng jquery mà dùng javascript. Event thay thế là mouseout khi muốn check con trỏ chuột ra ngoài vùng của 1 phần tử X. Tuy nhiên hàm mouseout vẫn bắt khi con trỏ chuột di chuyển trong vùng phần tử con của phần tử X bạn cần check.

  Chức năng bình luận bị tắt ở Chú ý với mouse out javascript