PHP

Kinh nghiệm lập trình php

 • PHP

  Image và Font trong tcpdf

  Hiển thị hình ảnh dạng base64 với writeHTML() Sử dụng dạng: $html = ‘<img width=”220″ height=”135″ src=”@’ . preg_replace(‘#^data:image/[^;]+;base64,#’, ”, $img_base64_encoded) . ‘”>’; Với $img_base64_encoded là dữ liệu hình ảnh dạng base64. Thêm kí tự ‘@’ để biểu thị theo luồng dữ liệu hình ảnh. Hiển thị font tiếng nhật trong file pdf. Trong thư viện font tcpdf có font mặc định ‘cid0jp’ có thể hiển thị được tiếng nhật, tuy nhiên font chữ này không đồng bộ khi xem file pdf trên trình duyệt, trên PC, Smart Phone, sẽ có 1 số chữ kí tự khác font. Để đồng bộ font chúng ta sử dụng bộ font ‘arialuni’ dùng cho chữ thường,…

 • Cakephp

  Custom form radio button Cakephp 3

  Trong cakephp 3 radio button sẽ có dạng như sau <label> <input id="#" name="#" type="radio" value="1" /> text </label> sử dụng key sau để custom lại form radio cho mục đích làm css 'templates' => [ 'nestingLabel' => '{{hidden}}<label{{attrs}}>{{text}}{{input}}', 'radioWrapper' => '<div class="radio">{{label}}</div>' ]

 • PHP

  Lỗi xampp load thư viện php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll

  Lỗi khi xampp không tìm đươc đường dẫn đến libpq.dll khi bạn vào php.ini enable extension php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll bằng cách xóa comment đầu dòng ( xóa dấu 😉 Cần khai báo đường dẫn trực tiếp cho nó, file này nằm ở xampp\php. 1. Vì vậy ở file httpd-xampp.conf, tạo 1 câu lệnh khai báo như sau: LoadFile "C:/xampp/php/libpq.dll" trong đó “C:/xampp/php/libpq.dll” là path trực tiếp, nếu bạn cài xampp ở ổ khác thì hãy thay đổi đường dẫn cho phù hợp. 2. Restart lại xampp Lỗi với php_intl.dll Nguyên nhân lỗi là các thư viện của php không được loại đúng. Các làm: 1. Vào xampp/php 2. Copy tất cả…

 • PHP

  Xóa comment trong html, đếm số thẻ tag trong html

  // Remove unwanted HTML comments function remove_html_comments($content = '') { return preg_replace('/<!--(.|\s)*?-->/', '', $content); } //get count tag in html function getCountTagInHtml($content,$tag) { $c = 0; if(trim($content)!=""){ try { $dom = new DOMDocument; $dom->loadHTML($content); $c = $dom->getElementsByTagName($tag)->length; } catch (Exception $exc) { } } return $c; }