Test

Giới thiệu Unit Test vuejs

Giới thiệu Unit Test với Jest cho Vue component. Vue-test-unit, một thư viện VueJS testing chính thức dựa trên avoriaz, vừa mới ra lò. Nó cung cấp tất cả các tool cần thiết giúp viết unit test trong ứng dụng VueJS một cách dễ dàng. Hướng dẫn cài đặt Unit Test Jest – npm i @vue/cli-plugin-unit-jest – vue add unit-jest Thêm cấu hình vào…

Tiếp tục đọc

Thông tin chung

Gửi tin nhắn slack cho khách khi dung lượng của server vượt quá bao nhiêu %

Gửi tin nhắn slack cho khách khi dung lượng của server vượt quá bao nhiêu % bằng shell bash Để gửi tin nhắn thông qua slack thì sẽ sử dụng api của slack để gửi tin nhắnThông tin về api của slack có thể tham khảo qua https://api.slack.com/#read_the_docs 1 Tạo app trên slack apiViệc sử dụng được slack api thì…

Tiếp tục đọc