Golang

Pointer in golang

Khi sử dụng con trỏ trong golang, bạn rất dễ mắc phải lỗi kiểm tra giá trị trong trường hợp bị null.