Nodejs

Nodejs là server chạy javascript, không phải là javascript