reactjs web

Hooks trong ReactJS

1. useState trong React useState là một hook cho phép chúng ta quản lý các state trong một functional component, Bằng cách gọi React.useState bên trong một functional compoenent, bạn đã có thể làm việc với state một cách nhanh chóng. Để sử dụng useState, trước tiên chúng ta cần import nó vào component. Tiếp theo, ta chỉ cần sử dụng useState bằng cú pháp: Ở…

Tiếp tục đọc

reactjs web

React Router trong ReactJS

React Router là một thư viện cho việc điều hướng URL tiêu chuẩn trong React, Nó cho phép chúng ta có thể đồng bộ UI với URL. Được thiết kế với API đơn giản, từ đó cho phép giải quyết các vấn đề về URL một cách nhanh chóng. 1. Cài đặt React Router trong ReactJS Để sử dụng React Router…

Tiếp tục đọc

reactjs web

Redux trong ReactJS

1. Tổng quan Redux Redux sẽ giải quyết một bài toán khá là quan trọng đó là chia sẻ state. Như đã đề cập ở trên thì việc chia sẻ state giữa các component với nhau theo các thức truyền qua props là khá phức tạp và rắc rối. Giả sử khi chúng ta muốn truyền dữ liệu từ component…

Tiếp tục đọc

reactjs web

Component Life Cycle trong ReactJS

Chúng ta có thể thấy được mọi thứ trong thế giới đều hoạt động theo một chu kì (ví dụ như con người và cây cối). Cây được mọc lên, sẽ phát triển rồi đến một khoảng thời gian nào đó là sẽ chết đi. Trong React Component cũng vậy, một chu kì cũng xuất hiện, components được khởi tạo…

Tiếp tục đọc

reactjs web

State trong ReactJS

State là một object có thể được sử dụng để chứa dữ liệu hoặc thông tin về components. State có thể được thay đổi bất cứ khi nào mong muốn. Khác với props bạn có thể truyền props sang các components khác nhau thì state chỉ tồn tại trong phạm vi của components chứa nó, mỗi khi state thay đổi thì…

Tiếp tục đọc

reactjs web

Props trong ReactJS

Props là một object được truyền vào trong một components, mỗi components sẽ nhận vào props và trả về react element.Props cho phép chúng ta giao tiếp giữa các components với nhau bằng cách truyền tham số qua lại giữa các components. Khi một components cha truyền cho component con một props thì components con chỉ có thể đọc và không có…

Tiếp tục đọc

reactjs web

Component trong ReacJS

React chia nhỏ các phần của trang thành từng phần riêng biệt, gọi là component, ví dụ như các phần: header, footer, sidebar, navigation, … . Tính chất của component giống như một hàm (function) Javascript, có thể tái sử dụng ở nhiều nơi khác nhau. Viết dưới dạng function (hoặc Class ), và function luôn được return. Bên trong…

Tiếp tục đọc

reactjs web

Cài đặt ReactJS

1. Cài đặt tự động với npm Mở terminal lên và chạy một số dòng lệnh sau : => Truy cập localhost:3000 2. Cấu trúc thư mục Project ReactJS sẽ có cấu trúc như sau: node_modules chứa nội dung cài đặt, tất cả cài đặt sẽ được lưu tại đây. public chứa tất cả file output, là các file sẽ tương tác trực…

Tiếp tục đọc