• Server linux

    Lỗi cài redmine ubuntu 16.04

    Nguyên nhân lỗi: – Không cài rake: Could not find rake-12.3.3 in any of the sources – Phiên bản Bundle/ruby/gem không tương thích nhau. => Cài update toàn bộ. 1. Đầu tiên cài đặt rvm: Install Ruby on Rails on Ubuntu 16.04 Bundle hiện tại yêu cầu ruby2.5 nhưng default ruby2.3 2. Cài đặt ruby2.5 3. Update gem lên: gem update –system 4. Vào thư mục cài đặt update lại file gem: bundler update –bundler 5. Nhận thấy lỗi Could not find rake-12.3.3 in any of the sources, cài đặt thêm rake version 12.3.3 bằng lệnh: gem install rake -v ‘12.3.3’ 6. Chạy lại lệnh: bundler update –bundler Mọi command…

    Chức năng bình luận bị tắt ở Lỗi cài redmine ubuntu 16.04