• Uncategorized

    Fuel: lỗi crypt.php ở php 5.4

    Mô tả lỗi: Fuel\Core\FuelException [ Error ]: Crypt::verify_mac – Argument 1: Message Authentication Code is not the correct length; is it encoded? COREPATH//classes/crypt.php @ line 372 Lỗi này chỉ xảy ra với fuelphp 1.8 ở phiên bảng php 5.4 Cách sửa: 1. Nâng cấp phiên bản php 2. Sửa lại file core/classes/crypt.php Line 257: $auth = Binary::safeSubstr($message, $length - SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES_MAX); Nguyên nhân function safeSubstr gọi tới hàm substr với 3 tham số: string, start, length. Nhưng dòng code trên chỉ truyền vào 2 tham số. Với php 5.4, với mặc định length = 0 thì nó sẽ trả về null nên dẫn đến lỗi. Sửa lại function trên: $auth =…

  • PHP

    Lỗi xampp load thư viện php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll

    Lỗi khi xampp không tìm đươc đường dẫn đến libpq.dll khi bạn vào php.ini enable extension php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll bằng cách xóa comment đầu dòng ( xóa dấu 😉 Cần khai báo đường dẫn trực tiếp cho nó, file này nằm ở xampp\php. 1. Vì vậy ở file httpd-xampp.conf, tạo 1 câu lệnh khai báo như sau: LoadFile "C:/xampp/php/libpq.dll" trong đó “C:/xampp/php/libpq.dll” là path trực tiếp, nếu bạn cài xampp ở ổ khác thì hãy thay đổi đường dẫn cho phù hợp. 2. Restart lại xampp Lỗi với php_intl.dll Nguyên nhân lỗi là các thư viện của php không được loại đúng. Các làm: 1. Vào xampp/php 2. Copy tất cả…