Wordpress

Hướng dẫn cài đặt dự án ea-news

Các bước cài đặt dự án: – Bước 1: Cài đặt cordova theo hướng dẫn ở link : https://cordova.apache.org/#getstarted (Có thể cài ở ổ C: hoặc ổ D:, hiện tại thì em đang cài trong thư mục htdocs của xampp) – Bước 2: Checkout svn của dự án. Link: svn://brite.vn/webapp/cordova/2020/eanews (Cài luôn trong thư mục của dự án lúc tạo project cordova) – Bước 3: Cài đặt wordpress…

Tiếp tục đọc

Wordpress

Woocommerce

1) Lấy ra danh sách các category $args = array( ‘taxonomy’ => ‘product_cat’, ‘orderby’ => ‘ID’, ‘order’ => ‘ASC’, ‘hierarchical’ => 1, ‘hide_empty’ => 0 ); $all_categories = get_categories( $args ); Lấy link của 1 category : <?php echo get_term_link($c->slug, ‘product_cat’);?>