• Javascript

  Triển khai môi trường production trong Vuejs

  Mở cmd vào trong thư mục dự án vuejs Đánh lệnh : npm run build Copy các file và thư mục trong thư mục dist vào nơi bạn chạy web production Thêm file .htaccess để có thể chạy được các router với nội dung <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.html$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.html [L] </IfModule> Sau đó bạn có thể chạy được web production Chú ý : Nếu chạy trên môi trường local thông qua xampp bạn cần tạo tên miền ảo để chạy

  Chức năng bình luận bị tắt ở Triển khai môi trường production trong Vuejs
 • PHP

  Image và Font trong tcpdf

  Hiển thị hình ảnh dạng base64 với writeHTML() Sử dụng dạng: $html = ‘<img width=”220″ height=”135″ src=”@’ . preg_replace(‘#^data:image/[^;]+;base64,#’, ”, $img_base64_encoded) . ‘”>’; Với $img_base64_encoded là dữ liệu hình ảnh dạng base64. Thêm kí tự ‘@’ để biểu thị theo luồng dữ liệu hình ảnh. Hiển thị font tiếng nhật trong file pdf. Trong thư viện font tcpdf có font mặc định ‘cid0jp’ có thể hiển thị được tiếng nhật, tuy nhiên font chữ này không đồng bộ khi xem file pdf trên trình duyệt, trên PC, Smart Phone, sẽ có 1 số chữ kí tự khác font. Để đồng bộ font chúng ta sử dụng bộ font ‘arialuni’ dùng cho chữ thường,…

 • Javascript

  Sử dụng recaptcha-v3 trong VueJS

  Truy cập https://www.google.com/recaptcha để tạo captcha và lấy sitekey và secretkey để import vào dự án. Install recaptcha-v3 cho VueJs: npm install vue-recaptcha-v3 Sau khi install thành công, import recaptcha-v3 vào trong component cần sử dụng: import Vue from ‘vue‘ import { VueReCaptcha } from ‘vue-recaptcha-v3‘ Vue.use(VueReCaptcha, { siteKey: ‘<YOUR_SITE_KEY>’ })   Sau khi đã import recaptcha-v3 vào component cần sử dụng, dùng grecaptcha.execute để tạo ra token (recaptcha-v3 sẽ tạo ra một token để ta xác nhận nó, token này chỉ được xác nhận một lần duy nhất)  <input type=”button” @click =”submitForm” >  methods: { submitForm () { grecaptcha.execute(YOUR_SITE_KEY).then(token => { …code… }) } } Với token đã có, ta gọi ajax tới một file php để xác nhận token này:…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Sử dụng recaptcha-v3 trong VueJS