• Server linux

  Cài đặt Graylog2 trên ubuntu

  Graylog2 ubuntu Lần lượt chạy các lệnh Thực hiện update APT cache để chuẩn bị cài đặt một số package cần thiết cho quá trình cài đặt GrayLog apt-get update apt-get install -y curl wget vim software-properties-common python-software-properties apt-get install -y apt-transport-https uuid-runtime pwgen sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade sudo apt-get install apt-transport-https openjdk-8-jre-headless uuid-runtime pwgen Cài đặt MongoDB để chứa log. apt-get install -y mongodb-server Sau khi cài đặt xong, khởi động MongoDB service mongodb start Cài đặt ElasticSearch để thằng GrayLog đánh index dữ liệu log wget -qO – https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key add – echo “deb https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/apt stable main” | tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-5.x.list apt-get update apt-get…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Cài đặt Graylog2 trên ubuntu
 • Django,  Python

  Vô hiệu hóa Chrome tự động điền input password

  Việc điền tự động của chrome có thể gây ảnh hưởng tới 1 input khác(tự động điền giá trị) khi có 1 input type=”password” Thay thành autocomplete=”new-password” trong trường hợp autocomplete=”off” và autocomplete=”false” không sử dụng được trong input type=”password”

  Chức năng bình luận bị tắt ở Vô hiệu hóa Chrome tự động điền input password