Laravel, Mysql, PHP

Sử dụng View MySQL trong Laravel

Cài đặt:

 • Tạo Migration cho view:
....
 public function up()
  {
    DB::statement("
      CREATE OR REPLACE view user_view_1
      AS
      SELECT
        users.id,
        users.name,
        users.email,
        users.status,
        users.role,
        users.gender,
        users.phone_number,
        users.address
      FROM
        users
      WHERE
        users.role = 1;
    ");
  }

....
 • Tạo Model cho view vừa tạo:
...
class UserView1 extends Model
{
  use HasFactory;

  protected $table = 'user_view_1';

  protected $fillable = [];
}
...
 • Sử dụng:
....
  protected $user1View;

  public function __construct(
    UserView1 $user1View, 
  ) {
    $this->user1View = $user1View;
  }

....

$list = $this->user1View->get();
....
 • Khi này View vừa tạo sẽ được sử dụng như 1 bảng bình thường trong database

Có thể sử dụng view này thay thế cho trường hợp:

 • Hiển thị dữ liệu bảng khi Join nhiều bảng với nhau, sẽ hữu ích khi dùng cho các chức năng sắp xếp, tìm kiếm,…
 • Khi dữ liệu trong 1 bảng có điều kiện hiển thị riêng biệt
 • ….