Html & Css

CSS Stripes

Chúng ta thường hay thấy background của một trang có các dòng kẻ (Stripes) có thể là kẻ ngang, chéo hoặc dọc. Đoạn css sau sẽ giúp bạn làm nó mà ko cần sử dụng ảnh. background: repeating-linear-gradient( 45deg, #606dbc, #606dbc 10px, #465298 10px, #465298 20px ); [highlighter]

Html & Css, Trick

Giới thiệu về contenteditable

Html5 ngày càng hướng thân thiện với người dùng hơn. Thẻ div với contenteditable sinh ra cũng có chung mục đích như vậy. Nó giúp người dùng có thể viết trực tiếp trên trình duyệt mà ngày xưa các developer phải cài firebug mới dùng được.

Html & Css

Chuyển đổi text có string url thành thẻ url

Với việc chuyển đổi 1 đoạn text thành link. Cakephp có hỗ trợ ở đây: http://book.cakephp.org/2.0/en/core-libraries/helpers/text.html Với javascript, có thể sử dụng thư viện js https://github.com/gregjacobs/Autolinker.js Ví dụ ở đây: http://greg-jacobs.com/Autolinker.js/examples/live-example/