Test

Giới thiệu Unit Test vuejs

Giới thiệu Unit Test với Jest cho Vue component. Vue-test-unit, một thư viện VueJS testing chính thức dựa trên avoriaz, vừa mới ra lò. Nó cung cấp tất cả các tool cần thiết giúp viết unit test trong ứng dụng VueJS một cách dễ dàng. Hướng dẫn cài đặt Unit Test Jest – npm i @vue/cli-plugin-unit-jest – vue add unit-jest Thêm cấu hình vào…

Tiếp tục đọc