Javascript & Jquery

Cách build Chrome extension

1. Tạo tệp kê khai(manifest.json) – Đây là file chứa các thông tin cơ bản của Extension bao gồm: name: Tên của extension description: Mô tả ngắn gọn cho extension version: Phiên bản của extension. Mỗi khi có cập nhật cho extension, bạn nhất định phải thay đổi giá trị này thì extension của bạn mới có thể tự động…

Tiếp tục đọc

Javascript & Jquery

Async/Await Trong Javascript

Async / Await là gì? Async / Await là một tính năng của JavaScript giúp chúng ta làm việc với các hàm bất đồng bộ theo cách thú vị hơn và dễ hiểu hơn. Nó được xây dựng trên Promises và tương thích với tất cả các Promise dựa trên API. Trong đó: Async – khai báo một hàm bất đồng bộ…

Tiếp tục đọc