Html & Css

CSS Stripes

Chúng ta thường hay thấy background của một trang có các dòng kẻ (Stripes) có thể là kẻ ngang, chéo hoặc dọc.
Đoạn css sau sẽ giúp bạn làm nó mà ko cần sử dụng ảnh.

background: repeating-linear-gradient(
45deg,
#606dbc,
#606dbc 10px,
#465298 10px,
#465298 20px
);

[highlighter]