Html & Css, HTML5-CSS3 - Series

HTML5 – CSS – Tutorial – Step 10

MathML

Sử dụng để biểu diễn các công thức toán học trên trang web  
   
  	
  
   
		
	  	
	   
         x
	     2
	   				
	   +					
	   
	     4
	     
	     x
	   					
	   +
	   4				
	  
	  =
	  0				 
	
   	
  
 

Math trong HTML5


Ma Trận  
   
   MathML Examples
  	
  
   	
     
      A
      =	
      
        
         
           x
           y
         
					
         
           z
           w
         
         
      
     
    
  
 

ma trận
Note: Nếu như trình duyệt của bạn không hiển thị như trên thì hãy dùng firefox từ bản 3.5 trở lên
[highlighter]