Mysql

CentOS 7 cho phép remote đến mysql database

Bời vì server mặc định không mở port 3306

1 – Đầu tiên cần public port 3306

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=3306/tcp
firewall-cmd --reload

2 – Cài đặt remote login user và password
chạy câu lệnh command line:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '12345678' WITH GRANT OPTION;


mysql> flush privileges;

NOTE:
root là username,% nghĩa là tất cả máy khác đều có thể kết nối, hoặc có thể đặt cố định 1 địa chỉ IP, 12345678 là password