PHP

Composer.lock và tác dụng của nó

Lưu ý khi sử dụng composer.lock

Về composer.lock
Mỗi một “package” khi được cài đặt thì được sinh ra ở file composer.lock và sẽ kèm theo đó là một “reference” hay là commit id thực tế để khi việc cài đặt các “dependencies” sẽ đúng với version với môi trường mà cả team đang sử dụng.
Lưu ý khi clone repo, để cài đặt các “dependencies” thì dùng “composer install” thay vì sử dụng “composer update”
Vì “composer install” sẽ cài đặt đúng version của các “dependencies” trong file composer.lock mà không xảy ra conflict
Cần update một “package” nào thì chỉ nên update mỗi “package” đấy tránh việc sử dụng “composer update” ảnh hưởng đến các “package” khác trong dự án.

Quy trình:
1 – tạo nhánh từ develop
2 – chạy “composer install” để cài package
3 – update một “package” nào đó
4 – sau khi test ok -> commit file composer.json và composer.lock
5 – merge vào nhánh develop