• Server linux

  Lỗi cài redmine ubuntu 16.04

  Nguyên nhân lỗi: – Không cài rake: Could not find rake-12.3.3 in any of the sources – Phiên bản Bundle/ruby/gem không tương thích nhau. => Cài update toàn bộ. 1. Đầu tiên cài đặt rvm: Install Ruby on Rails on Ubuntu 16.04 Bundle hiện tại yêu cầu ruby2.5 nhưng default ruby2.3 2. Cài đặt ruby2.5 3. Update gem lên: gem update –system 4. Vào thư mục cài đặt update lại file gem: bundler update –bundler 5. Nhận thấy lỗi Could not find rake-12.3.3 in any of the sources, cài đặt thêm rake version 12.3.3 bằng lệnh: gem install rake -v ‘12.3.3’ 6. Chạy lại lệnh: bundler update –bundler Mọi command…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Lỗi cài redmine ubuntu 16.04
 • Javascript

  Chú ý với mouse out javascript

  Với jquery, có thể dùng hover. Tuy nhiên khi bạn không sử dụng jquery mà dùng javascript. Event thay thế là mouseout khi muốn check con trỏ chuột ra ngoài vùng của 1 phần tử X. Tuy nhiên hàm mouseout vẫn bắt khi con trỏ chuột di chuyển trong vùng phần tử con của phần tử X bạn cần check.

  Chức năng bình luận bị tắt ở Chú ý với mouse out javascript
 • Uncategorized

  Fuel: lỗi crypt.php ở php 5.4

  Mô tả lỗi: Fuel\Core\FuelException [ Error ]: Crypt::verify_mac – Argument 1: Message Authentication Code is not the correct length; is it encoded? COREPATH//classes/crypt.php @ line 372 Lỗi này chỉ xảy ra với fuelphp 1.8 ở phiên bảng php 5.4 Cách sửa: 1. Nâng cấp phiên bản php 2. Sửa lại file core/classes/crypt.php Line 257: $auth = Binary::safeSubstr($message, $length - SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES_MAX); Nguyên nhân function safeSubstr gọi tới hàm substr với 3 tham số: string, start, length. Nhưng dòng code trên chỉ truyền vào 2 tham số. Với php 5.4, với mặc định length = 0 thì nó sẽ trả về null nên dẫn đến lỗi. Sửa lại function trên: $auth =…

 • PHP

  Lỗi xampp load thư viện php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll

  Lỗi khi xampp không tìm đươc đường dẫn đến libpq.dll khi bạn vào php.ini enable extension php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll bằng cách xóa comment đầu dòng ( xóa dấu 😉 Cần khai báo đường dẫn trực tiếp cho nó, file này nằm ở xampp\php. 1. Vì vậy ở file httpd-xampp.conf, tạo 1 câu lệnh khai báo như sau: LoadFile "C:/xampp/php/libpq.dll" trong đó “C:/xampp/php/libpq.dll” là path trực tiếp, nếu bạn cài xampp ở ổ khác thì hãy thay đổi đường dẫn cho phù hợp. 2. Restart lại xampp Lỗi với php_intl.dll Nguyên nhân lỗi là các thư viện của php không được loại đúng. Các làm: 1. Vào xampp/php 2. Copy tất cả…