Codeigniter

Sửa lỗi redirect request khi không lấy được token

Khi delete hoặc update lại image khác thì bị lỗi không lấy được token đúng như lúc thêm mới và sẽ bị lỗi  302 found remote address , request lúc này sẽ redirect từ POST sang GET. Vậy nên giải pháp là thêm jquery.cookie

Đầu tiên thêm thư viện jquery.cookie

<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-cookie/1.4.1/jquery.cookie.js”></script>

Tiếp theo khai báo csrf nếu chưa có 

var csrf_name = “{{ csrf.name }}”;

Cuối cùng nối thêm cookie vào data ở ajax , ví dụ