Wordpress

Hướng dẫn cài đặt dự án ea-news

Các bước cài đặt dự án:

– Bước 1: Cài đặt cordova theo hướng dẫn ở link : https://cordova.apache.org/#getstarted

(Có thể cài ở ổ C: hoặc ổ D:, hiện tại thì em đang cài trong thư mục htdocs của xampp)

– Bước 2: Checkout svn của dự án. Link: svn://brite.vn/webapp/cordova/2020/eanews

(Cài luôn trong thư mục của dự án lúc tạo project cordova)

– Bước 3: Cài đặt wordpress của dự án ew-news để chạy trên local. Link checkout svn: svn://brite.vn/vue_native/2020/eanews

– Bước 4: Tạo vitural host và host để chạy. VD: http://local.eanews.com

– Bước 5: import database của dự án.