Golang

Chạy golang production trên window server

Ở window, để có thể chạy được production golang cần làm 1 số bước sau:

 • Build file exe
 • Cài đặt proxy trên iis
 • Cài đặt service thông qua NSSM
 1. Build file exe
  • GOOS=windows GOARCH=amd64 go build

2. Cài đặt proxy trên iis

Giả sử rằng golang chạy ở http://localhost:3000

  <rewrite>
    <rules>
      <rule name="ReverseProxyInboundRule1" stopProcessing="true">
        <match url="(.*)" />
        <conditions>
          <add input="{CACHE_URL}" pattern="^(https?)://" />
        </conditions>
        <action type="Rewrite" url="{C:1}://localhost:3000/{R:1}" />
      </rule>
    </rules>
    <outboundRules>
      <rule name="ReverseProxyOutboundRule1" preCondition="ResponseIsHtml1">
        <match filterByTags="A, Form, Img" pattern="^http(s)?://localhost:3000/(.*)" />
        <action type="Rewrite" value="http{R:1}://servername/{R:2}" />
      </rule>
      <preConditions>
        <preCondition name="ResponseIsHtml1">
          <add input="{RESPONSE_CONTENT_TYPE}" pattern="^text/html" />
        </preCondition>
      </preConditions>
    </outboundRules>
  </rewrite>

3. Cài đặt nssm

 • Download nssm trên server: https://nssm.cc/download
 • Vào commandline, chạy nssm.exe:
  • nssm install testservice
 • Ra 1 giao diện có rất nhiều điều chỉnh
 • Ở tab đầu tiên, chọn file thực hiện của golang
 • Ở tab đầu tiên, chọn folder thực hiện
 • Ở tab log, do golang lưu log không tốt nên ở golang chạy lưu log ra ngoài stdout và cấu hình luôn phần lưu log trong nssm
 • Sau khi lưu thì sẽ tạo ra 1 service: testservice
 • Vào window service, tiến hành tắt bật service
 • Trường hợp muốn xóa bỏ service:
  • Vào command line administrator: sc delete atsoftservice