Html & Css, HTML5-CSS3 - Series

HTML5 – CSS – Tutorial – Step 3

Tổng quan về HTML5 API

-Một số HTML5 API: Drag and Drop, Web Storage, Microdate, Geolocation


– API Geolocation:
. Giúp xác đinh vị trí địa lí của trình duyệt web
. Thông tin này được sử dụng để gửi dưới dạng dữ liệu liên quan dựa trên vị trí
VD : flickr.com/map
API Geolocation


– Web Storage
. Cải tiến cookies của trình duyệt
. Cung cấp không gian lưu trữ lớn hơn cho các ứng dụng web hiên đại

Web storage


– Web workers:
. Web workers là một framework giải quyết vấn đề hiệu suất của trình duyệt.
. Là mã kịch bản chạy trên một luồng riêng biệt