Html & Css, HTML5-CSS3 - Series

HTML5 – CSS – Tutorial – Step 4

Tổng quan về CSS3

– CSS3 không phải là một thành phần của HTML5 nhưng có mỗi liên quan mật thiết với HTML5
– CSS3 được phát triển song song với HTML5


Một số thành phần CSS3 mới

. CSS animation (CSS chuyển động)
. CSS transition (CSS chuyển đổi)
. CSS 2D/3D transformation: transform
. CSS background, border, RGAa color, gradient, drop shadows,…

*{
  border-radius: ;
  background-image: ;
  border-image: :
}

. Web font: @font-face